Chính sách bảo hành

Chế độ bảo hành sẽ được Vietbeton thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng kinh tế.